ناشرافقمولفکامبیز درم بخشگروه بندیهنرقطعخشتی بزرگنوع جلدشمیزتعداد صفحات16شابک9.782E+12تاریخ تجدید چاپ1393-07-08وزن150کد محصول37453قیمت پشت جلد40000 مشخصات تکمیلی :(حاوی دو مجموعه 8 کارتی)